کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی - کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری برای انجام این کار و مهر و امضای کارشناس رسمی اعتبار نقشه جانمایی ملک است که در نهایت کار جانمایی ملک نیز یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که در آن علاوه بر مختصات گوشه های ملک حدود اربعه ملک و […]

بیشتر بخوانید