کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین و ثابت کردن این موقعیت با ثبت در سیستم کاداستر کشور انجام می شود که برای ثبت در سیستم سازمان ثبت باید حتما کار جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام از ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید