پیش تفکیک آپارتمان برای انجام معامله

پیش تفکیک آپارتمان برای انجام معامله پیش خرید و پیش فروش

پیش تفکیک آپارتمان برای انجام معامله پیش خرید و پیش فروش

پیش تفکیک آپارتمان برای انجام معامله پیش خرید و پیش فروش به این صورت می باشد که قبل از معاله واحدهای پیش فروشی،می توانید نقشه پیش تفکیک از آن واحد راتهیه کنید،در این صورت مساحت آن به طور دقیق مشخص می شود خریدار میتواند با خیال راحت معامله را انجام دهد و در واقع با […]

بیشتر بخوانید