پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین جهت تثبیت موقعیت دقیق ملک انجام می شود.مالک برای اینکه درملک خود ساخت وسازی انجام دهد و یا ملکی را دارد که سند آن قدیمی میباشد و میخواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای ملک سندتک برگ دریافت کند،برای این […]

بیشتر بخوانید