پیاده سازی چهار گوشه ملک

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین یعنی مختصات یو تی ام چهار گوشه ملک بر روی زمین جانمایی و تثبیت شود دو حالت برای پیاده سازی وجود دارد اول اینکه مختصات یو تی ام نقاط موجود باشد و فقط یک مهندس نقشه بردار جانمایی آن را بر روی زمین انجام دهد یا اینکه […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند با جانمایی پلاک ثبتی انجام میشود تا حدود اربعه ملک مشخص و تثبیت گردد پس از جانمایی پلاک ثبتی بایستی مختصات یو تی ام ملک معلوم گردد. مختصات یو تی ام ملک را ممکن است مالک آن را داشته باشد و در اختیار کارشناس […]

بیشتر بخوانید