پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین یعنی مختصات یو تی ام چهار گوشه ملک بر روی زمین جانمایی و تثبیت شود دو حالت برای پیاده سازی وجود دارد اول اینکه مختصات یو تی ام نقاط موجود باشد و فقط یک مهندس نقشه بردار جانمایی آن را بر روی زمین انجام دهد یا اینکه […]

بیشتر بخوانید