پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند با جانمایی پلاک ثبتی انجام میشود تا حدود اربعه ملک مشخص و تثبیت گردد پس از جانمایی پلاک ثبتی بایستی مختصات یو تی ام ملک معلوم گردد. مختصات یو تی ام ملک را ممکن است مالک آن را داشته باشد و در اختیار کارشناس […]

بیشتر بخوانید