پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند

پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند مالکیت

پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند مالکیت

پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند مالکیت یکی از مشخصات اصلی هر ملکی است که در طرح اصلاح اراضی به هر ملکی تعلق گرفته است. پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند مالکیت پلاک ثبتی ملک که منظور همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است و […]

بیشتر بخوانید