مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی که در سند های مالکیت ملکی وجود دارد مربوط به همان پلاک ثبتی ملک است که بر اساس قطعه بندی های زمین به هر ملک تعلق داده شده است. مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی پلاک ثبتی که در سند های […]

بیشتر بخوانید