قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد و برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی یکسری مدارک مورد نیاز است که این مدارک شامل ۱٫اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.۲٫کپی ازسند مالکیت اولیه ملک(در اسناد قولنامه ای )۳٫اصل و کپی تمام قولنامه های استنادی تا بامالکی که سند به […]

بیشتر بخوانید
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند برای زمین هایی است که مالک موفق به اخذ سند تک برگ نشده اند. در واقع برای مشخص شدن وضعیت این اراضی و برای این که بتوان برای این اراضی سند مالکیت رسمی اخذ نمود بایستی از ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ استفاده کرد و تقاضای اخذ سند مالکیت داد. […]

بیشتر بخوانید