عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام با این هدف انجام می شود تا ریشه ناهماهنگی ها مشخص شود. این ناهماهنگی که بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود به به دلایل مختلفی به وجود می آید از جمله این دلایل پیاده سازی نادرست و غیر اصولی می باشد […]

بیشتر بخوانید