رفع مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ با انجام تصحیح سندانجام می شود و سند تک برگ مزایای بسیاری دارد و مساحت ملک به طور دقیق در آن درج میشود اما در برخی از موارد تغییراتی بین وضع موجود ملک با سند به وجود می آید و با انجام تصحیح سند از بین میرود در […]

بیشتر بخوانید