حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی به این طریق ممکن است که وی مدارک و مستنداتی توسط کارشناسان تهیه و مهر و امضا می کند که با ارائه این مدارک و شواهد اختلافات مربوط به ملک در دادگاه حل می شود. اختلافات ملکی دو طرف دارد طرف دیگر دعوا ممکن است مالکین قطعات مجاور باشد […]

بیشتر بخوانید