جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ مورد استفاده قرار می گیرد نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین بدست آوردن مساحت دقیق ملک میباشد و این نقشه باید با دقت بالایی تهیه شود تا موقعیت ملک دقیقا در مکان اصلی خود مشخص شود و به […]

بیشتر بخوانید