جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی که منظور تهیه نقشه تعیین موقعیت دقیق ملک است که در ابتدا مرزهای ملک یا زمین از لحاظ جانمایی بررسی شده است و یا این که این مرزها برای املاک گمشده تعیین شده و در نهایت موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین بر اساس […]

بیشتر بخوانید