جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین انجام می شود. جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک که منظور همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است که در […]

بیشتر بخوانید