جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی که عملیاتی است شامل جمع آوری مدارک ثبتی و سپس جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین می باشد تا در نتیجه مشخص شود پلاک ثبتی به کدام قطعه از زمین تعلق دارد و در نتیجه حد و مرز ملک نیز معلوم می شود و محصول نهایی عملیات […]

بیشتر بخوانید