جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت موقعیت  و حد و مرز دقیق ملک مشخص می شود. در تعریف جانمایی پلاک ثبتی می توان گفت که روشی است برای مشخص شدن مکان ثبتی دقیق ملک که با استفاده از اسناد ثبتی انجام میگیرد بنابراین شخصی که این […]

بیشتر بخوانید