جانمایی پلاک ثبتی املاکی بزرگ

جانمایی پلاک ثبتی املاکی بزرگی که فاقد دیوارکشی اند

جانمایی پلاک ثبتی املاکی بزرگی که فاقد دیوارکشی اند

جانمایی پلاک ثبتی املاکی بزرگی که فاقد دیوارکشی اند و باید تعیین موقعیت شوند و برای اخذ سند تک برگ باید پس از آن که موقعیت ملک مشخص شدکارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با میخ کوبی و دیوار کشی محدوده ی دقیق ملک راتثبیت کند فقط کارشناسان رسمی دادگستری بایداین کار را […]

بیشتر بخوانید