جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام می شود تا حدود اربعه ملک پ بر روی زمین به طور دقیق جانمایی شود. بنابراین برای جانمایی ملک از تجهیزات و روش های به روز و دقیقی استفاده می شود تا حدود دقیق ملک بر روی زمین مشخص شود. جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید