جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام برای این انجام می شود که موقعیت دقیق و حدود و مرزهای اراضی ملی از اراضی دیگر مشخض شود.هر زمینی که شکل طبیعی داشته باشد و هیچگونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد،زمین غیر احیا شده است و یا ملی و مرتعی است و […]

بیشتر بخوانید