جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه یو تی ام برای این انجام می شود که موقعیت دقیق اراضی ملی مشخص شود و اراضی ملی به زمین هایی گفته می شود که متعلق به دولت بوده و سابقه کشاورزی ندارند یعنی این زمینها احیا نشده هستند و اگر ملکی جزء راضی ملی تشخیص داده شود دولت […]

بیشتر بخوانید