تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک رامشخص کند و برای انجام این کار باید جانمایی پلاک ثبتی ملک را انجام دهد و انجام جانمایی پلاک ثبتی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد […]

بیشتر بخوانید