تهیه پلاک ثبتی ملک

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و زمانی لازم است که پلاک ثبتی ملک تهیه گردد که سند ملک به دلایلی موجود نباشد و مفقود شده باشد و برای اخذ سند المثنی میبایست پلاک ثبتی ملک معلوم گردد. تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط […]

بیشتر بخوانید