تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر و نقشه یو تی ام از قطعه مشاعی برای اخذ سند تک برگ بایستی انجام گیرد.املاک مشاعی املاکی اند که دو یا چند نفر از آن سهم دارند بنابراین اگر هر یک از شرکا بخواهند حدود قطعه خود را مشخص کنند و برای آن سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید