تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر و نقشه یو تی ام از قطعه مشاعی برای اخذ سند تک برگ بایستی انجام گیرد.املاک مشاعی املاکی اند که دو یا چند نفر از آن سهم دارند بنابراین اگر هر یک از شرکا بخواهند حدود قطعه خود را مشخص کنند و برای آن سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک به همراه رعایت مرزهای ملک بر روی کره زمین انجام میشود که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است که باید برای مراجعه به هر سازمان و ارگانی حتما تهیه و مهر و […]

بیشتر بخوانید