تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت را شهرداری از متقاضیانی که قصد انجام ساخت و ساز در ملک خود دارند،ممکن است درخواست کند در واقع زمانی که بین ابعاد و مساحت وضع موجود و ابعاد و مساحت سندی نابرابری مشاهده شود دستور تهیه این نقشه برای ریشه یابی و حل […]

بیشتر بخوانید