تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه

تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت و ساز را شهرداری از مالکین در خواست خواهد کرد تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک آشکار گردد و برای تهیه نقشه یو تی ام دوهزارم که نقشه مورد در خواست شهرداری میباشد، می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد تا با […]

بیشتر بخوانید