تهیه نقشه UTM یو تی ام از زمین کشاورزی

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت به منظور صدور سند تک برگ برای ملک که این نقشه پایه و اساس کار سند است و باید حتما تهیه شود و هدف از تهیه نقشه یو تی ام تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین است که از طریق مختصات های یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام از زمین کشاورزی

تهیه نقشه UTM یو تی ام از زمین کشاورزی

تهیه نقشه UTM یو تی ام از زمین کشاورزی که به منظور صدور سند تک برگ برای زمین و یا امور ادرای مربوط به شهرداری یا اداره آب و … تهیه می شود و امروزه یان نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر زمین و ملکی است و به منظور […]

بیشتر بخوانید