تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی از اراضی کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی از اراضی کشاورزی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی از اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.مالک برای اینکه ثابت کند که ملک او جزو منابع طبیعی نمیباشد باید از ملک خود یک مدرکی پیدا کند که نشان دهد در این ملک زراعت و کشاورزی انجام شده است به این […]

بیشتر بخوانید