تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ املاک

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ املاک قولنامه ای

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ املاک قولنامه ای

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ املاک قولنامه ای توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود و قولنامه متنی است که حاکی از توافق بر وقوع عقدی در مورد موضوعاتی مشخص که برای جلوگیری از تخلف در آن پولی پرداخت می شود و این پول پرداختی ضامن اجرای […]

بیشتر بخوانید