تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود کاری بسیار دقیق و تخصصی است که حتما باید توسط فرد مورد اطمینان و متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری فراهم شود. پس در صورتی که هنگام اخذ جواز ساخت مشخص شود ابعاد و مساحت سند با مساحت و ابعاد وضع موجود ملک متفاوت هستند مالک […]

بیشتر بخوانید