تهیه نقشه 2000

تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات utm

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات utm

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات utm به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه ی ۲۰۰۰_۱ به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک روی هم قرار گیرند و هر دو در نقشه آورده شوند. تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات […]

بیشتر بخوانید