تهیه نقشه ی یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه ی یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه ی یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه ی یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران به این علت انجام می گیرد که شهرداری متوجه اختلاف ارتفاع بین ملک و گذر های اطراف مثل خیابان و کوچه شود. در واقع مالک از طرف شهرداری برای اخذ جواز ساخت علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام که مسطحاتی است ملزم به برداشت […]

بیشتر بخوانید