تهیه نقشه ی پیش تفکیک

تهیه نقشه ی پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه ی پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه ی پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق زمانی انجام می شود که مالک بخواهد ملک خود را قبل از ساخت و ساز کامل و در واقع قبل از پایان کار ملک را پیش فروش کند که در اینصورت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد میبایست به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کند که پیش […]

بیشتر بخوانید