تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک برای اداره گاز

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک برای اداره گاز

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک برای اداره گاز توسط کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت فراهم کردن این نقشه را دارد قابل تهیه است. تهیه این نقشه به این دلیل است که اداره گاز موقعیت مکانی نزدیک ترین انشعاب به ملک را تشخیص دهد و در نتیجه در سیستم خود ثبت نماید. تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید