تهیه نقشه یو تی ام ساختمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام سازمان میراث فرهنگی

تهیه نقشه یو تی ام سازمان میراث فرهنگی

تهیه نقشه یو تی ام سازمان میراث فرهنگی به منظور تعیین محدوده و مرزهای مکان هایی که جزء میراث فرهنگی حساب می شوند تهیه می شود و برای تعیین مرزهای میراث فرهنگی از سیستم مختصات جهانی یو تی ام استفاده می شود و در کنار این موضوع ملک هایی که در کنار حریم این سازمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ساختمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام ساختمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود زیرا زمانی که نقشه یو تی ام تهیه می شود باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری مهر و امضا شود تا دارای اعتبار شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است و برای سازمان های دولتی قابل استفاده نیست. تهیه […]

بیشتر بخوانید