تهیه نقشه یو تی ام زمین

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی انجام می گیرد تا مساحت و ابعاد دقیق آن معلوم گردد و زمین های تجمیعی از دو یا چند ملک که مجاور هم قرار دارند و دارای پلاکهای ثبتی متفاوت اند تشکیل می شود و پس از این که املاک تجمیع شدند پلاک ثبتی و اسناد آنها […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده به این صورت می باشد که اگر مالکین ملک مشاعی به صورت توافقی محدوده های خود را مشخص کرده باشند، جهت اخذ سند مشاعی،مالک باید هم از محدوده مشخص شده و هم از ملک مادر نقشه یو تی ام تهیه کند تا اداره ثبت مساحت و […]

بیشتر بخوانید