تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی انجام می گیرد تا مساحت و ابعاد دقیق آن معلوم گردد و زمین های تجمیعی از دو یا چند ملک که مجاور هم قرار دارند و دارای پلاکهای ثبتی متفاوت اند تشکیل می شود و پس از این که املاک تجمیع شدند پلاک ثبتی و اسناد آنها […]

بیشتر بخوانید