تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار تهیه میگردد تا اختلاف ارتفاع بین ملک و گذرهای اطراف مشخص گردد و نقشه یو تی ام زمین های شیب دار یا همان نقشه یو تی ام ارتفاعی با دستور شهرداری باید برای ملک تهیه گردد تا شهرداری جواز ساخت را برای ملک صادر کند و برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده به این صورت می باشد که اگر مالکین ملک مشاعی به صورت توافقی محدوده های خود را مشخص کرده باشند، جهت اخذ سند مشاعی،مالک باید هم از محدوده مشخص شده و هم از ملک مادر نقشه یو تی ام تهیه کند تا اداره ثبت مساحت و […]

بیشتر بخوانید