تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده به این صورت می باشد که اگر مالکین ملک مشاعی به صورت توافقی محدوده های خود را مشخص کرده باشند، جهت اخذ سند مشاعی،مالک باید هم از محدوده مشخص شده و هم از ملک مادر نقشه یو تی ام تهیه کند تا اداره ثبت مساحت و […]

بیشتر بخوانید