تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین های کشاورزی حومه تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین های کشاورزی حومه تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین های کشاورزی حومه تهران انجام می گیرد تا موقعیت دقیق اراضی و حد و مرز آن مشخص شود و سپس با میخکوبی و دیوار کشی روی زمین ثابت شود. با تهیه نقشه یو تی ام  اراضی با مختصات منحصر به فرد مشخص خواهد شد و سپس این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق باغات حاصل شود که در نهایت بر اساس آن تفکیک انجام شود. پس در صورتی مالک بخواهد حدود دقیق باغات خود را مشخص و سپس تثبیت کند باید حدود دقیق و قانونی باغ روی زمین مشخص […]

بیشتر بخوانید