تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق باغات حاصل شود که در نهایت بر اساس آن تفکیک انجام شود. پس در صورتی مالک بخواهد حدود دقیق باغات خود را مشخص و سپس تثبیت کند باید حدود دقیق و قانونی باغ روی زمین مشخص […]

بیشتر بخوانید