تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت حتما باید توسط یک فرد متخصص که مهر و امضا معتبری در اداره ثبت دارد همانند کارشناس رسمی دادگستری فراهم گردد تا در نتیجه نقشه دو خطی با دقت بالا تهیه گردد که طبق آن سند ملک تصحیح گردد. این نقشه زمانی درخواست می شود که مساحت سندی […]

بیشتر بخوانید

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی ملکی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی ملکی طبق تعرفه ای که از سازمان نقشه برداری ابلاغ می شود تعیین می شود و نقشه دو خطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دوهزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی جهت بررسی تطابق ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد سندی تهیه میشود و تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران انجام می گیرد تا اینکه این سازمان متوجه گردد که عدم تطابق وضع موجود ملک با سند ملک صحت دارد و یا اینکه این دو مورد با هم تطابق دارد و در صورتی که عدم تطابق ثابت گردد راهکارهایی برای آن وجود دارد و […]

بیشتر بخوانید