تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند با دستور شهرداری یا اداره ثبت به مالک داده خواهد شد. در این نقشه ابعاد وضع موجود ملک با یک رنگ و ابعاد سندی ملک با رنگی دیگر نمایش داده خواهد شد و همچنین مساحت ها نیز درج می شود تا منشا این […]

بیشتر بخوانید