تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رها سازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رها سازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رها سازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رها سازی ملک زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که ابعاد و مساحت وضع موجود ملک نسبت به ابعاد و مساحتی که در سند قید شده است مغایرت داشته باشد و برای رفع این مغایرت باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود. تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید