تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی انجام می شود تا مدرکی تهیه گردد که نوع اراضی را نشان دهد و اثبات شود اراضی کشاورزی می باشد در واقع معمولا جهاد کشاورزی هر استان برای بررسی نوع اراضی و اینکه مطمئن شود اراضی ملی نمیباشد مالکین اراضی را به تهیه […]

بیشتر بخوانید