تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک می باشد در واقع برای تهیه سند تک برگ برای ملک باید نقشه یو تی ام ملک تهیه شود و به اداره ثبت ارائه داده شود تا موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص شده و اداره ثبت برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت که از مالک در خواست می شود در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید با تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام تعیین شود. با تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت، این اداره موقعیت […]

بیشتر بخوانید