تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران در حیطه تخصصی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و نقشه یو تی ام ملک با مهر و امضای وی دارای اعتبار در سازمان های مختلف است.پس درصورتی که دستور تهیه این نقشه از طرف سازمان ها ی مختلف به مالک […]

بیشتر بخوانید