تهیه نقشه یو تی ام اداره ثبت

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام به منظور تغییرات ایجاد شده در مساحت و ابعاد ملک این نقشه باید تهیه گردد تا اطلاعات فنی وضع موجود ملک با دقت بالا حاصل شود و این نقشه به دلیل اصلاح سند باید تهیه گردد تا سند قدیمی باطل گردد و سند جدید صادر […]

بیشتر بخوانید
انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام

انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام

انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام برای ملک به منظور تعیین موقعیت وضع موجود ملک که به دلیل قرار گرفتن در مسیر طرح های شهرداری تغییر کرده است،می باشد و در نهایت با تعیین نتیجه کار نقشه یو تی ام از وضع موجود جدید ملک تهیه می شود. انجام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام اداره ثبت برای اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام اداره ثبت برای اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام اداره ثبت برای اخذ سند تک برگ مورد استفاده قرار میگیرد نقشه های یو تی ام انعکاس عوارض از زمین بر روی کاغذ می باشد یعنی زمین سه بعدی به کاغذ دو بعدی که بعد از تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام تعیین می شود. […]

بیشتر بخوانید